Moolah Shrine Center – MO 63146 Arab Patrol Room – Level 3